en vn

GIỚI THIỆU

gt1 gt2
gt3 gt4


Được phép của Chính phủ và Bộ Giáo dục – Đào tạo, từ năm 2003 Đại học La Trobe (Úc) đã thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Hà Nội. Chương trình giảng dạy, chất lượng đào tạo do Đại học La Trobe trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khóa học các sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng chính quy do Đại học La Trobe cấp như học tại hệ thống đào tạo của La Trobe tại Úc.

XEM THÊM THÔNG TIN