en vn

Thư viện

Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khi là sinh viên La Trobe - HANU, bạn có quyền sử dụng nguồn tài nguyên của 3 thư viện dưới đây.

Xem thêm...